The 10 references with contexts in paper Alexandra Buzhilova Petrovna, Aleksandr Vasil'ev Yurevich, Viktoriya Petrovskaya Vasilyevna, Irina Zorina Sergeevna, Nataliya Perova Gennadyevna, Natalia Berezina Yakovlevna, Vitaly Kharitonov Mikhailovich, Yury Vasilyev Alexandrovich, Александра Бужилова Петровна, Александр Васильев Юрьевич, Виктория Петровская Васильевна, Ирина Зорина Сергеевна, Наталия Перова Геннадьевна, Наталия Березина Яковлевна, Виталий Харитонов Михайлович, Юрий Васильев Александрович (2014) “Анализ биологического возраста по черепу ребенка эпохи каменного века с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии // The Analysis of Biological Age on a Skull of the Paleolithic Child by Method of a Cone Beam Computed Tomography” / spz:neicon:medvis:y:2014:i:5:p:118-123

1
Alekseeva T.I. By the discovery of child skeleton in a cave Staroselie near Bakhchisarai (1953). Rossiyskaya archeologiya. 1997; 3: 175–180. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3820
  Prefix
  *** Вве де ние Для за дач па ле о ан т ро по ло ги че с ких ис сле до ваний ус пеш но ис поль зу ют ся раз ные ме то ды рентге но ло ги че с ко го об сле до ва ния, пре иму ще ст вен но стан дарт ная или ми к ро фо кус ная рент ге но гра фия
  Exact
  [1–5]
  Suffix
  . Од ной из но вых и пер спек тив ных ме то дик 118МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ No5 2014 но во го по ко ле ния яв ля ет ся ко нус но@лу че вая КТ (КЛКТ). От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей [3–5,

 2. In-text reference with the coordinate start=12033
  Prefix
  В ре зуль та те был сде лан об щий вы вод, что об на ру жен ный в пе ще ре ин дивид “...при над ле жал к ти пу древ не го че ло ве ка, соче та ю ще го в се бе не ан дер та ло ид ные и кро мань о ид ные чер ты с пре об ла да ни ем по след них”
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Со хран ность ко с тей че ре па и ниж ней че лю с ти в бо лее или ме нее удов ле тво ри тель ном со сто янии. По сле ре с та в ра ции ос тан ков, про ве ден ной сра зу же по сле рас ко пок М.

2
Buzhilova A.P., Berezina N.Ja., Selezneva V.I. New findings from the collection of Rokhlin: roentgenological analysis of samples from the Paleopatological Fund of MAE RAS. Electronic library of Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) RAN. http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978 @5@88431@238@8/ (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3820
  Prefix
  *** Вве де ние Для за дач па ле о ан т ро по ло ги че с ких ис сле до ваний ус пеш но ис поль зу ют ся раз ные ме то ды рентге но ло ги че с ко го об сле до ва ния, пре иму ще ст вен но стан дарт ная или ми к ро фо кус ная рент ге но гра фия
  Exact
  [1–5]
  Suffix
  . Од ной из но вых и пер спек тив ных ме то дик 118МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ No5 2014 но во го по ко ле ния яв ля ет ся ко нус но@лу че вая КТ (КЛКТ). От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей [3–5,

3
Vasilev A.Ju., Bulanova I.M., Buzhilova A.P. et al. Microfocus radiography and spiral x@ray computed tomography in recognition of changes of bone tissue of ancient people. Kazan. Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. 2010; 1: 44–48. http://cyberleninka.ru/article/n/mikrofok usnaya@rentgenografiya@i@spiralnaya@rentgenovskaya@ko mpyuternaya@tomografiya@v@raspoznavanii@izmeneniy@ko stnoy@tkani@u (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3820
  Prefix
  *** Вве де ние Для за дач па ле о ан т ро по ло ги че с ких ис сле до ваний ус пеш но ис поль зу ют ся раз ные ме то ды рентге но ло ги че с ко го об сле до ва ния, пре иму ще ст вен но стан дарт ная или ми к ро фо кус ная рент ге но гра фия
  Exact
  [1–5]
  Suffix
  . Од ной из но вых и пер спек тив ных ме то дик 118МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ No5 2014 но во го по ко ле ния яв ля ет ся ко нус но@лу че вая КТ (КЛКТ). От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей [3–5,

 2. In-text reference with the coordinate start=4216
  Prefix
  От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей
  Exact
  [3–5, 6, 8]
  Suffix
  . Для оп ти ми за ции схем экс пер ти зы в оп ре деле нии би о ло ги че с ко го воз ра с та фраг мен тов неполо во з ре лых ин ди ви дов с по мо щью КЛКТ бы ли про ана ли зи ро ва ны ко ст ные ос тан ки ре бен ка из ар хе о ло ги че с ко го па мят ни ка Ста ро се лье (Крым), ко то рый по ко с вен но му ра дио уг ле род но му анализу да ти ру

4
Buzhilova A.P., Рotrahov N.N., Potrahov E.N., Grjaznov A.Y. Analysis of markers of episodic stress by microfocus X@ray (on anthropological material of the Stone Age). Biotechnosphera. 2013, 2 (26): 7–14. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3820
  Prefix
  *** Вве де ние Для за дач па ле о ан т ро по ло ги че с ких ис сле до ваний ус пеш но ис поль зу ют ся раз ные ме то ды рентге но ло ги че с ко го об сле до ва ния, пре иму ще ст вен но стан дарт ная или ми к ро фо кус ная рент ге но гра фия
  Exact
  [1–5]
  Suffix
  . Од ной из но вых и пер спек тив ных ме то дик 118МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ No5 2014 но во го по ко ле ния яв ля ет ся ко нус но@лу че вая КТ (КЛКТ). От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей [3–5,

 2. In-text reference with the coordinate start=4216
  Prefix
  От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей
  Exact
  [3–5, 6, 8]
  Suffix
  . Для оп ти ми за ции схем экс пер ти зы в оп ре деле нии би о ло ги че с ко го воз ра с та фраг мен тов неполо во з ре лых ин ди ви дов с по мо щью КЛКТ бы ли про ана ли зи ро ва ны ко ст ные ос тан ки ре бен ка из ар хе о ло ги че с ко го па мят ни ка Ста ро се лье (Крым), ко то рый по ко с вен но му ра дио уг ле род но му анализу да ти ру

5
Makarova D.V. New opportunities of radiodiagnostics in anthropology: Mat. Materials VI of the international conference: “The Nevsky radiological forum@2013”. St. Petersburg, 2013: 318. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3820
  Prefix
  *** Вве де ние Для за дач па ле о ан т ро по ло ги че с ких ис сле до ваний ус пеш но ис поль зу ют ся раз ные ме то ды рентге но ло ги че с ко го об сле до ва ния, пре иму ще ст вен но стан дарт ная или ми к ро фо кус ная рент ге но гра фия
  Exact
  [1–5]
  Suffix
  . Од ной из но вых и пер спек тив ных ме то дик 118МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ No5 2014 но во го по ко ле ния яв ля ет ся ко нус но@лу че вая КТ (КЛКТ). От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей [3–5,

 2. In-text reference with the coordinate start=4216
  Prefix
  От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей
  Exact
  [3–5, 6, 8]
  Suffix
  . Для оп ти ми за ции схем экс пер ти зы в оп ре деле нии би о ло ги че с ко го воз ра с та фраг мен тов неполо во з ре лых ин ди ви дов с по мо щью КЛКТ бы ли про ана ли зи ро ва ны ко ст ные ос тан ки ре бен ка из ар хе о ло ги че с ко го па мят ни ка Ста ро се лье (Крым), ко то рый по ко с вен но му ра дио уг ле род но му анализу да ти ру

6
Gerasimov M.M. Terms of finds of bones of the child in a cave Staroselie: extraction, preservation and restoration of their. Sovetskaya etnographiya. 1954; 1: 22–26. (In Russian)
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=4216
  Prefix
  От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей
  Exact
  [3–5, 6, 8]
  Suffix
  . Для оп ти ми за ции схем экс пер ти зы в оп ре деле нии би о ло ги че с ко го воз ра с та фраг мен тов неполо во з ре лых ин ди ви дов с по мо щью КЛКТ бы ли про ана ли зи ро ва ны ко ст ные ос тан ки ре бен ка из ар хе о ло ги че с ко го па мят ни ка Ста ро се лье (Крым), ко то рый по ко с вен но му ра дио уг ле род но му анализу да ти ру

 2. In-text reference with the coordinate start=12382
  Prefix
  По сле ре с та в ра ции ос тан ков, про ве ден ной сра зу же по сле рас ко пок М.М. Ге ра си мо вым (1954), до пол ни тель ных ра бот по кон сер ва ции ко ст ной тка ни не про во ди ли
  Exact
  [6]
  Suffix
  . В сво де че ре па из на чаль но от сут ст во ва ли значи тель ные по раз ме ру фраг мен ты. Так, в пра вой те мен ной ча с ти от сут ст ву ет боль ше чет вер ти кости .

 3. In-text reference with the coordinate start=13244
  Prefix
  Как от ме ча ет М.М. Ге ра си мов, не до ста ю щие ча с ти бы ли вос соз да ны и ре кон ст ру и ро ван ные зу бы уста нов ле ны с уче том сте пе ни про гнат но с ти верхней че лю с ти
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Из мор фо ло ги че с ких осо бен но с тей че ре па отме тим оче вид ную при жиз нен ную асим ме т рию в ос но ва нии че ре па, при этом за ты лоч ное от верстие пра виль ной фор мы без ка ких@ли бо мор фо логи че с ких на ру ше ний.

 4. In-text reference with the coordinate start=15805
  Prefix
  КЛК@то мо грам мы че ре па ре бен ка му с ть ер ско го вре ме ни из пе ще ры Ста ро се лье, 3D@ре кон ст рук ция. а – ко со ак си аль ная про ек ции; б – пря мая про ек ция; в – бо ко вая про ек ция спра ва. мер но со от вет ст ву ет его ори ги наль ным раз ме рам
  Exact
  [6]
  Suffix
  , то тог да, су дя по раз ме рам на блю да е мо го род нич ка, мож но пред по ло жить воз раст ре бен ка око ло 1,5 лет. Та ким об ра зом, ре бе нок мо жет быть млад ше то го воз ра с та, что мы оп ре де лили по степе ни раз ви тия зу бов.

8
Vasilev A.Ju., Blinov N.N. (Jr.), Egorova Е.А. et al. Application opportunities of modern x@ray diagnostics in anthropology. Materials of scientific and practical conference: "Volga region readings". Saratov, 2013: 12– 13. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4216
  Prefix
  От ли чи тель ной осо бен но с тью дан ного вида то мо гра фии яв ля ет ся воз мож ность по лу че ния пер вич но@трех мер но го изо б ра же ния с по сле ду ющей муль ти пла нар ной ре кон ст рук ци ей
  Exact
  [3–5, 6, 8]
  Suffix
  . Для оп ти ми за ции схем экс пер ти зы в оп ре деле нии би о ло ги че с ко го воз ра с та фраг мен тов неполо во з ре лых ин ди ви дов с по мо щью КЛКТ бы ли про ана ли зи ро ва ны ко ст ные ос тан ки ре бен ка из ар хе о ло ги че с ко го па мят ни ка Ста ро се лье (Крым), ко то рый по ко с вен но му ра дио уг ле род но му анализу да ти ру

9
Gvozdover M.D., Kharitonov V.M., Allsworth@Jones P., Housley R.A. AMS dates from Formozov's excavations at Starosel'e in the Crimea. Cambridge Archaeological J. 1996; 6 (1): 139–149.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4685
  Prefix
  деле нии би о ло ги че с ко го воз ра с та фраг мен тов неполо во з ре лых ин ди ви дов с по мо щью КЛКТ бы ли про ана ли зи ро ва ны ко ст ные ос тан ки ре бен ка из ар хе о ло ги че с ко го па мят ни ка Ста ро се лье (Крым), ко то рый по ко с вен но му ра дио уг ле род но му анализу да ти ру ет ся древ но с тью бо лее 35 тыс. лет назад
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Цель ис сле до ва ния Изу че ние воз мож но с тей КЛКТ в оцен ке би о логи че с ко го воз ра с та не по ло воз ре ло го ин ди ви да древ но с тью в не сколь ко ты сяч лет. В за да чи КЛКТ вхо ди ли: оцен ка фор мы, раз ме ров, струк ту ры зубов и че лю с тей па ле о ли ти че с ких ос тан ков че ло века (ре бен ка) из пе ще ры Ста ро се лье (Крым).

10
Formozov A.A. Stoyanka Staroselya near Bakhchisarai – the place of discovery of fossil man. Sovetskaya etnographiya. 1954; 1: 11–21. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11147
  Prefix
  С пра вой сто ро ны ла те раль ный ре зец сме щен ме ди аль но, ко рон ка вид на ча с тич но, и ко рень зу ба рас по ла га ет ся неб но. ос тан ков бы ли за фик си ро ва ны в про то ко ле на учной ко мис сии
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Ан т ро по ло ги оп ре де ли ли би о ло ги че с кий возраст ре бен ка в ши ро ких пре де лах (не мень ше 1,5 и не стар ше 3 лет), оце ни ли сво е об раз ные мор фоло ги че с кие осо бен но с ти “ста ро сель ца” (об щая мас сив ность сво да че ре па, бqольшая уп ло щенность и ши ро кая фрон таль ная часть аль ве о ляр ной ду ги ниж ней че лю с ти

11
Haritonov V.M., Buzhilova A.P., Suhova A.V. Experience ontogenetic analysis on the example of a child from the Mousterian Staroselie (Western Crimea). Bull. Moscow University. Vol. 23. Anthropo
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14503
  Prefix
  С уче том раз ви тия зу бов и по дан ным ми кро фо кус ной рент ге но гра фии при мер ный воз раст ин ди ви да был оп ре де лен как 2 го да ± 8 мес по шка ле раз ви тия со вре мен ных де тей
  Exact
  [11]
  Suffix
  . И это не про ти во ре чит за клю че нию о со сто я нии швов на че ре пе в за ты лоч ной об ла с ти. Од на ко, как и на ши пред ше ст вен ни ки, мы об рати ли вни ма ние на боль шую пло щадь лоб но го роднич ка, что не от ра жа ет оп ре де лен ный на ми био логи че с кий воз раст по дру гим при зна кам на че ре пе.

 2. In-text reference with the coordinate start=22582
  Prefix
  Как по ка за ли спе ци аль ные па ле о ан т ро по логиче с кие ис сле до ва ния, ре бе нок из Ста ро се лья пред став ля ет со бой ис ко па е мую фор му че ло ве ка, ха рак те ри зу ю щу ю ся не ко то ры ми ар ха ич ны ми осо бен но с тя ми, преж де все го по по ка за те лям чере па
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Ана лиз ин тен сив но с ти рос та не ан дерталь цев, ис ко па е мых са пи ен сов и со вре мен но го че ло ве ка поз во ля ет за клю чить, что по боль шин ству из ме ри тель ных при зна ков ли це во го от де ла череп из Ста ро се лья бо лее схож с не ан дер таль цами, чем с со вре мен ным че ло ве ком, а по при знакам дру гих от де лов “ста