The 12 references in paper V. AVAKIMYAN A., G. KARIPIDI K., S. AVAKIMYAN V., O. ALUHANYAN A., E. POTYAGAJLO G., N. MARCHENKO V., M. DIDIGOV T., E. BABENKO S., В. АВАКИМЯН А., Г. КАРИПИДИ К., С. АВАКИМЯН В., О. АЛУХАНЯН А., Е. ПОТЯГАЙЛО Г., Н. МАРЧЕНКО В., М. ДИДИГОВ Т., Е. БАБЕНКО С. (2017) “ПРОГРАММИРОВАННАЯ РЕЛАПАРОТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИТОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА // PROGRAMMED RELAPAROTOMY IN THE TREATMENT OF GENERAL PURULENT PERITONITIS” / spz:neicon:ksma:y:2017:i:6:p:12-16

1
Александрович Г.Л., Росляков А.Г., Бояринцев Н.И. Неотложные релапаротомии. Владивосток: «Издательство дальневосточного университета», 1989. 149 с. [Aleksandrovich G.L., Roslyakov A.G., Boyarintsev N.I. Neotlozhnye relaparotomii. Vladivostok: «Izdatel'stvo dal'nevostochnogo universiteta», 1989. 149 s. (In Russ.)].
(check this in PDF content)
2
Сапожников А.Ю., Никольский В.И. Декомпрессия кишечника. Пенза: «Типография пензенского приборостроительного завода», 1992. 137 с. [Sapozhnikov A.Yu., Nikol'skiy V.I. Dekompressiya kishechnika. Penza: «Tipografiya penzenskogo priborostroitel'nogo zavoda», 1992. 137 s. (In Russ.)].
(check this in PDF content)
3
Брюсов П.Г., Ефименко Н.А. Послеоперационный перитонит, актуальная проблема абдоминальной хирургии. Военно-медицинский журнал. 1998; 9: 25-29. [Bryusov P.G., Efimenko N.A. Posleoperatsionnyy peritonit, aktual'naya problema abdominal'noy khirurgii. Voenno-meditsinskiy zhurnal. 1998; 9: 25-29. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
4
Костюченко К.В. Возможности хирургического лечения распространенного перитонита. Вестник хирургии им. Грекова. 2004; 3: 40-43. [Kostyuchenko K.V. Vozmozhnosti khirurgicheskogo lecheniya rasprostranennogo peritonita. Vestnik khirurgii im. Grekova. 2004; 3: 40-43. (In Russ., English abstract)].
(check this in PDF content)
5
Журавский Л.С. Релапаротомия Л.: «Медицина», 1974. 151 с. [Zhuravskiy L.S. Relaparotomiya L.: «Meditsina», 1974. 151 s. (In Russ.)].
(check this in PDF content)
6
Чернов В.Н., Белик Б.М., Пшуков Х.Ш. Прогнозирование исхода и выбор хирургической тактики при распространенном гнойном перитоните. Хирургия. 2004; 3: 47-50. [Chernov V.N., Belik B.M., Pshukov Kh.Sh. Prognozirovanie iskhoda i vybor khirurgicheskoy taktiki pri rasprostranennom gnoynom peritonite. Khirurgiya. 2004; 3: 47-50. (In Russ., English abstract)].
(check this in PDF content)
7
Жебровский В.В., Тимошин А.Д., Готье С.В. и др. ОсложТаблица 3 / Table 3 Сравнительная характеристика результатов лечения разлитого гнойного перитонита у больных контрольной и основной групп Comparative characteristics of results of treatment of general peritonitis in patients of the control and main groups Группы больных Число оперированных больных Число повторно оперированныхУмерло % умершихp Контрольная189866131,7<0,01 Основная315382257,9<0,01 Всего504---Примечание: р − вероятность различия. Note: p − probability of differences. Таблица 2 / Table 2 Результаты лечения больных разлитым гнойным перитонитом в основной группе Results of treatment of patients suffering from general purulent peritonitis in the main group Причины перитонитаЧисло больных Число повторных операций
(check this in PDF content)
8
Мартов Ю.Б., Подолинский С.Г., Кирковский В.В. и др. Распространенный перитонит. М.: Триада-Х, 1998. 241 с. [Martov Yu.B., Podolinskiy S.G., Kirkovskiy V.V., Shchastnyy A.T. Rasprostranennyy peritonit. M.: Triada-Kh, 1998. 241 s. (In Russ.)].
(check this in PDF content)
9
Бабаджанов Б.Д., Тешаев О.Р., Бекетов Г.И. Новые подходы к лечению послеоперационных перитонитов. Вестник хирургии им. Грекова. 2002; 4: 25-28. [Babadzhanov B.D., Teshaev O.R., Beketov G.I. Novye podkhody k lecheniyu posleoperatsionnykh peritonitov. Vestnik khirurgii im. Grekova. 2002; 4: 25-28. (In Russ.)].
(check this in PDF content)
10
Абишев Н.М., Жилкайдаров А.Д., Гладинец М.М. Ошибки, опасности и осложнения при лечении больных с разлитым гнойным перитонитом. Наука и здравоохранение. 2013; 3: 4345. [Abishev N.M., Zhilkaydarov A.D., Gladinets M.M. Oshibki, opasnosti i oslozhneniya pri lechenii bol'nykh s razlitym gnoynym peritonitom. Nauka i zdravookhranenie. 2013, 3: 43-45. (In Russ.)].
(check this in PDF content)
11
Кондратенко П.Г., Койчев Е.А. Лапаростомия и программированные санации брюшной полости в комплексном лечении перфоративной язвы, осложненной разлитым гнойным перитонитом. Украинский журнал хирургии. 2013; 1(20): 80-85. [Kondratenko P.G., Koychev E.A. Laparostomiya i programmirovannye sanatsii bryushnoy polosti v kompleksnom lechenii perforativnoy yazvy, oslozhnennoy razlitym gnoynym peritonitom. Ukrainskiy zhurnal khirurgii. 2013; 1(20): 80-85. (In Russ.)].
(check this in PDF content)
12
Ибадильдин А.С., Нокербекова Б.М., Нартайлаков М.А. Современный алгоритм диагностики и лечения острого перитонита. Оренбургский медицинский вестник. 2015; 3(11): 26-29. [Ibadil'din A.S., Nokerbekova B.M., Nartaylakov M.A. Sovremennyy algoritm diagnostiki i lecheniya ostrogo peritonita. Orenburgskiy
(check this in PDF content)