The 2 references in paper Marina Kolesnikova N., Марина Колесникова Николаевна (2016) “О новых методологических подходах к исследованию библиотечной отрасли региона // On the New Methodological Approaches to the Study of Library Sector in the Region” / spz:neicon:bibliotekovedenie:y:2016:i:2:p:235-237

1
Volzhenina S.Yu., Guzner S.S., Kozhevnikova L.A. Bibliotechnaya otrasl’ v sotsial’no-ekonomicheskoi sisteme regiona: metodologiya i metodika otsenki effektivnosti [Library sector in the socio-economic system of region: methodology and methods of performance evaluation]. Novosibirsk,
(check this in PDF content)
2
15, 198 p. БВ 237
(check this in PDF content)