The 14 references in paper S. Shadlinskaya V., С. Шадлинская В. (2018) “Структурные особенности малых желез преддверия влагалища у новорожденных девочек с аномалиями внутренних половых органов // Structural features of vestibule of the vaginas’ small glands in newborn girls with anomalies of internal genital organs” / spz:neicon:anatomy:y:2018:i:3:p:87-91

1
Gasymova T.M. Strukturnaya kharakteristika zhelez i limfoidnykh obrazovaniy glotki cheloveka v postnatal'nom ontogeneze i v eksperimente: avtoref. dis. ... kand.med.nauk. [Structural characteristics of the glands and lymphoid formations of the human pharynx in postnatal ontogenesis and in experiment: Cand.med.sci.diss.abs.]. Baku; 2015. 23 (in Russian).
(check this in PDF content)
2
Glants S.T. Mediko-biologicheskaya statistika: Perevod s angliyskogo yazyka / Pod redaktsiey N.E.Buzikashvili i D.V.Samoylova [Medicobiological statistics: Translation from English / Edited by N.E.Buzikashvili and D.V.Samoilova. Mosсow; 1999. 200 (in Russian).
(check this in PDF content)
3
Guseynov B.M. Morfologicheskie osobennosti zhelez i limfoidnykh struktur trakhei i glavnykh bronkhov u cheloveka v postnatal'nom ontogeneze Журнал анатомии и гистопатологии ◊ 2018. Т. 7, No 3 ◊ Journal of anatomy and histopathology i v eksperimente u krys pri vozdeystvii vodnykh protsedur s raznym solevym sostavom: aвтореф.дис......докт.мед.наук. [Morphological peculiarities of glands and lymphoid structures of trachea and bronchi principalis in human postnatal ontogenesis and in experiments in rats under impact of water with different salt composition: Doct.med.sci.diss.abs.]. Baku; 2011.
(check this in PDF content)
4
in Russian) 4. Guseynova G.A. Strukturno-funktsional'naya kharakteristika i osobennosti morfogeneza zhelez i limfoidnykh obrazovaniy mochevogo puzyrya v postnatal'nom ontogeneze v norme i v eksperimente: avtoref.dis......dokt.med.nauk. [Structural and functional characteristics and features of morphogenesis of glands and lymphoid formations of the bladder in postnatal ontogenesis in norm and in experiment: Doct.med.sci.diss.abs.]. Baku; 2013. 40 (in Russian)
(check this in PDF content)
5
Dzhabbarova N.R. Morfologicheskaya kharakteristika zhelez zhenskogo mocheispuskatel'nogo kanala v postnatal'nom ontogeneze: автореф.дис......канд.мед.наук. [Morphological characteristics of female urethra glands in postnatal ontogenesis: Cand.med.sci.diss.abs.]. Baku; 2008. 21 (in Russian).
(check this in PDF content)
6
Strukturnaya kharakteristika i zakonomernosti morfogeneza zhelez pishchevoda v norme i v chastichnoy atrezii: автореф.дис......канд.мед.наук. [Structural characteristics and regularities morphogenesis of esophageal gland in normal and partial atresia: Cand.med.sci.diss.abs.]. Baku; 2010. 21 (in Russian).
(check this in PDF content)
7
Nikityuk D.B., Kolesnikov L.L.. Shadlinsky V.B. et al. Mnogokletochnye zhelezy stenok pishchevaritel'noy i dykhatel'noy sistem (voprosy funktsional'noy morfologii) [Multicellular glands of the walls of the digestive and respiratory systems (functional morphology)]. Voronezh;. 2017. 278 (in Russian).
(check this in PDF content)
8
Otelin A.A. Zhelezy vul'vy [Glands vulva]. V kn.: Materialy k makro-mikroskopii vegetativnoy nervnoy sistemy i zhelez slizistykh obolochek i kozhi. Mosсow: Medgiz: 2017; 376-383 (in Russian).
(check this in PDF content)
9
Sapin M. R., Nikityuk D. B., Shadlinskiy V. B., et al. Malye zhelezy pishchevaritel'noy i dykhatel'noy sistem [Small glands of the digestive and respiratory systems]. Elista; 2001. 134 (in Russian).
(check this in PDF content)
10
Shadlinsky V.B., Allakhverdiev M.K. Nikityuk D.B. Макромикроскопическая анатомия желез желчного пузыря в постнатальном онтогенезе [Macro-microscopical anatomy of the glands of human gall bladder in postnatal ontogenesis]. Morfologicheskie vedomosti. 2005;1-2. 130-131 (in Russian).
(check this in PDF content)
11
Sharapova L.E. Sostoyanie kletochnogo immuniteta i autoimmunnyy profil' organizma pri khronicheskikh distroficheskikh zabolevaniyakh vul'vy [The state of cellular immunity and the autoimmune profile of the organism in chronic dystrophic diseases of the vulva]. Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk. 2011; 3. 335-339 (in Russian).
(check this in PDF content)
12
Campaner A.B., Fernandes G.L., Cardoso F.A., et al. Vulvar melanoma: relevant aspects in therapeutic management. An. Bras. Dermatol. 2017;92 (3): 398-400.
(check this in PDF content)
13
Fujimine-Sato A., Toyoshima M., Shigeta S., et al. Eccrine porocarcinoma of the vulva: a case report and review of the literature. J. Med. Case Rep. 2016; 10(1): 319.
(check this in PDF content)
14
Del Pup L. Ospemifene: a safe treatment of vaginal atrophy. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2016; 20(18): 3934-3944. Сведения об авторах
(check this in PDF content)