The 10 references in paper Nhac Phan Linh, Няк Фан Линь (2017) “Теория социального капитала в анализе роли гражданского общества // Theory of social capital in an analysis of the role of civil society” / spz:iplus:atid15:463884

1
Bourdieu, Pierre, The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. – New York: Greenwood,1986. – P. 241–258.
(check this in PDF content)
2
Coleman, James, Norms as Social Capital. In Economic Imperialism, Radnitsky and Bernholz (Eds). – New York: Paragon House, 1987.
(check this in PDF content)
3
Fukuyama, Francis, Social Capital and Civil Society, Lecture at The Institute of Public Policy. George Mason University. October 1. – 1999.
(check this in PDF content)
4
Putnam, Robert, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. – New York: Simon and Schuster, 2000. – P. 48.
(check this in PDF content)
5
Tocqueville, Alexis de, Democracy in America. G. Lawrence, trans. J.P. Mayer, ed. Perennial Library edition. – New York: Harper and Row, Publishers, 1988.
(check this in PDF content)
6
Trần Hữu Dũng, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vốn xã hội trong phát triển, Tạp chí Tia Sáng – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Hà Nội. Чан Хыу Зунг, Материалы научной конференции: Социальный капитал в развитии, Журнал «Sparkling». Ханой: Министерство науки и технологий, 2016.
(check this in PDF content)
7
Đinh Công Hoàng, Xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Châu Âu, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, số 8. Динь Конг Хоанг Построение гражданского общества во Вьетнаме из европейского опыта, журнал социальной информации. – 2016. – No8.
(check this in PDF content)
8
Nhạc Phan Linh, (2013), Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Vai trò liên kết xã hội và tạo vốn xã hội của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Няк Фан Линь, кандидатская диссертация по социологии. Роль и создание социального капитала организаций гражданского общества во Вьетнаме, Ханой: Национальная политическая академия Хо Ши Мина, 2013.
(check this in PDF content)
9
Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2015), Vốn Xã hội nhìn từ tương quan giữa ba giác độ: Nhà nước, Thị trường, Xã hội Dân chính, Tạp chí Tia Sáng. Тон Тхат Нгуен Тхйэм, «Социальный капитал» рассматривают из соотношения между тремя углами: государство, рынок, гражданское общество, журнал «Tia Sang». – 2015.
(check this in PDF content)
10
Đinh Thị Thơm Về đo lường Vốn xã hội, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, số 7. Динь Тхй Тхом, «Измерение социального капитала // Journal of Social Science Information. – 2015. – No7. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Няк Фан Линь – канд. социальных наук, преподаватель Академии журна-
(check this in PDF content)