The 4 references in paper Dang Xuan Giap, Данг Суан Жап (2017) “Вьетнамские профсоюзы участвуют в создании гармоничных, стабильных и прогрессивных трудовых отношений на предприятиях // Vietnam trade unions participate in creating harmonious, stable and progressive labor relations at enterprises” / spz:iplus:atid15:119211

1
Công ước số 135 về việc Bảo vệ và những thuận lợi dành cho đại diện người lao động trong các doanh nghiệp, 1971, Nxb Chính trị quốc gia – sự thật. Конвенция No135 об охране и преимуществ для представления работников на предприятиях / государство – политическое издательство «Правда». – 1971.
(check this in PDF content)
2
Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban bí thư (Khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Директива No22-CT/TW от 5/6/2008 Секретариата (Х) об усилении руководства для создания гармоничных трудовых отношений, стабильности, прогресса на предприятях.
(check this in PDF content)
3
Kế hoạch thực hiện kết luận số 96-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 22-CT/TW của Ban bí thư (Khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. План реализации завершил 96-KL/TW по ускорению реализации директивы 22CT/TW Секретариата (X) об укреплении руководства и рулевого сборки гармоничных трудовых отношений, обеспечения стабильности, прогресса на предприятях.
(check this in PDF content)
4
Báo cáo tổng kết công tác công đoàn các năm 2013, 2014, 2015, 2016 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Доклады о работе профсоюза в 2013, 2014, 2015, 2016 годах Вьетнамской Всеобщей конфедерации труда. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Данг Суан Жап – преподаватель Института профсоюзного движения Все-
(check this in PDF content)