Cirtec results for series RePEc:gai:monreo

[a] [b] [c] [d] [e]
paper / handle references reference contexts contexts by reference linked references references without contexts
Pavel Trunin, Natalia Shagaida, Sergey Tsukhlo, Alexander Abramov, Mikhail Khromov, Georgy Idrisov, Maria Kazakova, Dmitry Gordeev, Andrey Kaukin, Yuri Ponomarev, Sergey Sudakov, Eugenya Filicheva, Alexandra Burdyak, Dmitriy Rogozin, Pavel Trunin, Natalia Shagaida, Sergey Tsukhlo, Alexander Abramov, Mikhail Khromov, Georgy Idrisov, Maria Kazakova, Dmitry Gordeev, Andrey Kaukin, Yuri Ponomarev, Sergey Sudakov, Eugenya Filicheva, Alexandra Burdyak, Dmitriy Rogozin, Pavel Trunin, Natalia Shagaida, Sergey Tsukhlo, Alexander Abramov, Mikhail Khromov, Georgy Idrisov, Maria Kazakova, Dmitry Gordeev, Andrey Kaukin, Yuri Ponomarev, Sergey Sudakov, Eugenya Filicheva, Alexandra Burdyak, Dmitriy Rogozin () “Monitoring of Russia's Economic Outlook.” / RePEc:gai:monreo:2 8 3 8
Pavel Trunin, Kirill Rogov, Natalia Shagaida, Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Alexander Deryugin, Alexander Knobel, Yuri Bobylev, M.K. Kirillova, Pavel Trunin, Kirill Rogov, Natalia Shagaida, Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Alexander Deryugin, Alexander Knobel, Yuri Bobylev, M.K. Kirillova, Pavel Trunin, Kirill Rogov, Natalia Shagaida, Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Alexander Deryugin, Alexander Knobel, Yuri Bobylev, M.K. Kirillova, Pavel Trunin, Kirill Rogov, Natalia Shagaida, Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Alexander Deryugin, Alexander Knobel, Yuri Bobylev, M.K. Kirillova, Pavel Trunin, Kirill Rogov, Natalia Shagaida, Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Alexander Deryugin, Alexander Knobel, Yuri Bobylev, M.K. Kirillova () “Monitoring of Russia's Economic Outlook.” / RePEc:gai:monreo:1 28 3 3 1 25
Σ 23633433