The 10 references with contexts in paper Левицька, Постова (2017) “СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ // System approach to machine building enterprise innovative activity management” / spz:ztu:ven:89511

1
Belova, E.A. (2004), “Upravlenie innovatsionnoy deyatel'nost'yu predpriyatiya”, Proceedings of the science-and-practical conference “Problemy razvitiya predpriyatiy: teoriya i praktika”, Izd-vo Samar.gos.ekon.akad., Samara.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5531
  Prefix
  Професор Л.Н. Оголева представляє систему як «об’єкт, що володіє складною внутрішньою будовою, великим числом складових частин і елементів, що взаємодіють між собою і з навколишнім середовищем»
  Exact
  [1, с. 48]
  Suffix
  . Як видно, принципових відмінностей в наведених прикладах визначення «системи» немає. Одним з найбільш загальних, на нашу думку, є наступне – єдність закономірно пов’язаних один з одним предметів, явищ, а також знань про природу і суспільство.

2
Buz'ko, I.R., Dmitrenko, I.E. and Sushchenko, O.A. (2012), Strategicheskiy potentsial i formirovanie prioritetov v razvitii predpriyatiy, Izd-vo DGMI, Alchevsk, 216 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8739
  Prefix
  діяльності необхідно також врахувати елементи, що забезпечують її функціонування: 1) вхід в систему – сукупність ресурсів, вимог, інформаційні потоки; 2) зовнішнє середовище – сукупність зовнішніх чинників, вплив яких необхідно враховувати під час здійснення інноваційної діяльності; 3) вихід системи, заради якої вона функціонує – економічний, соціальний та інший ефект
  Exact
  [2, с. 140]
  Suffix
  . З урахуванням перерахованих вище основних компонентів типову структуру системи управління інноваційною діяльністю підприємства машинобудування можна уявити на рисунку 1. У наведеній схемі варто докладніше зупинитися на таких елементах, враховуючи їх роль у реалізації інноваційної діяльності: вхід системи, вихід, зовнішнє і внутрішнє середовище, управління.

3
Gunin, V.N. and Barancheev, V.P. (2010), Upravlenie innovatsiyami: 17-modul'naya programma dlya menedzherov “Upravlenie razvitiem organizatsii”. Modul' 7, INFRA-M, Moscow, 272 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=12211
  Prefix
  стратегії та створення нових організаційних структур управління, проведення аналізу та планування інноваційної діяльності з урахуванням стратегічних і поточних планів підприємства, реалізацію ефективного контролю над виконанням прийнятих рішень. При цьому кожна конкретна функція є комплексною за змістом і містить у собі всі загальні функції управління
  Exact
  [3, с. 186]
  Suffix
  . Основні елементи, що входять до управляючої підсистему інноваційної діяльності, показані на рисунку 2. Вони являють собою систему цілей, функцій, методів і структур управління. До основних цілей керуючої підсистеми інноваційної діяльності належать: стратегічні, тактичні, оперативні і функціональні.

 2. In-text reference with the coordinate start=13015
  Prefix
  Як організаційна функція керуючої підсистеми розглядається: організаційна структура інноваційного підприємства, система взаємозв’язків між структурними елементами організаційної системи, умови функціонування і регулювання діяльності організаційної структури підприємства і структурних підрозділів
  Exact
  [3, с. 194]
  Suffix
  . Рис. 2. Елементи керуючої підсистеми В класифікацію видів організації інновацій часто містять такі основні ознаки: цілі і завдання стратегічного управління інноваціями, вид стратегії та спосіб організації інноваційних процесів (рис. 3).

4
Zaval'njuk, V.V. (2015), “Faktory i pryncypy formuvannja innovacijnogo potencialu pidpryjemstv mashynobuduvannja”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal “Naukovyj ogljad”, Vol. 9, No. 10, pp. 20–28.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14120
  Prefix
  передбачає формування організаційної структури інноваційного підприємства, відповідної стратегічним цілям, характером і масштабами реалізованої стратегії, внутрішнім можливостям і ситуації в навколишньому середовищі. Розробка організаційної структури містить реалізацію двох напрямків діяльності: проектування науково-виробничої структури і управління структурою інновацій
  Exact
  [4, с. 22]
  Suffix
  . Науково-виробнича структура інновацій розглядає склад і характер взаємозв’язків наукових і виробничих підрозділів підприємства. Склад підрозділів визначається відповідно до типу інноваційного процесу і масштабом інноваційної діяльності.

5
Korobeynikov, O.P. (2010), “Rol' innovatsiy v protsesse formirovaniya strategii predpriyatiya”, Menedzhment, No. 3, pp. 26–33.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17245
  Prefix
  розвиток форм організації міжнародного співробітництва при здійсненні великомасштабних науково-технічних програм, ліцензування, кооперації в сфері виробництва і управління, створення спільних підприємств і холдингових підрозділів, що використовують інноваційні проекти. Спосіб організації інноваційних процесів передбачає створення формальної і неформальної організації інновацій
  Exact
  [5, с. 27]
  Suffix
  . Формальна організація інновацій заснована на формалізованих методах управління. Результати формалізованої оцінки, у вигляді нормативних актів і угод, регламентують відносини прав і відповідальності учасників інноваційного процесу.

6
Krasnokuts'ka, N.V. (2013), Innovacijnyj menedzhment, KNEU, Kyiv, 504 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21109
  Prefix
  Удосконалення наукового інструментарію проведення інноваційного аналізу на підприємстві дозволить комплексно, ефективно і системно оцінити результати інноваційної діяльності господарюючого суб’єкта, дати прогноз тенденцій подальшого розвитку і обґрунтувати рішення. Планування інновацій на сучасному етапі розвитку методів управління варто розглядати в системі стратегічного планування
  Exact
  [6, с. 210]
  Suffix
  . Це дозволяє чітко визначити стратегію розвитку, оцінити через соціально-економічні показники передбачуваний ефект, розробити шляхи та напрямки досягнення бажаного результату, як на окремих стадіях, так і всього інноваційного процесу.

7
Landik, V. (2011), “Upravlenie innovatsionnym potentsialom predpriyatiya v usloviyakh perekhodnoy ekonomiki: problemy i opyt”, Ekonomist, No. 12, pp. 52–57.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=24238
  Prefix
  Сформулювати їх пропонується, як: єдність науково-технічних, соціальних і економічних завдань розвитку; наукової обґрунтованості й оптимальності рішень; домінування стратегічних аспектів; комплексності; безперервності; гнучкості й еластичності; бюджетної збалансованості
  Exact
  [7, с. 55]
  Suffix
  . Види планів на сучасному промисловому підприємстві розрізняються за цілями, предметом, рівнями, змістом і періодами планування. Узагальнюючи результати робіт вітчизняних і зарубіжних вчених, пропонується така схема видів планування інноваційної діяльності (рис. 4).

8
Pererva, O.L. (2005), Ekonomika i upravlenie innovatsionnymi protsessami na promyshlennom predpriyatii: teoriya, metodologiya, praktika, Izdatel'stvo MGTU im. N.E. Baumana, Moscow, 280 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=25946
  Prefix
  Відповідно до прийнятого поділом праці за предметними ознаками в самостійні види планів виділяють планування збуту, матеріально-технічного постачання й інформаційного забезпечення, виробництва, фінансів, персоналу та інших предметних областей підприємства
  Exact
  [8, с. 142]
  Suffix
  . Планування інноваційної діяльності має охоплювати всі сфери та ієрархічні рівні підприємства. Відповідно до прийнятої структури підприємства розрізняють зведене або комплексне планування діяльності в цілому, планування діяльності структурних одиниць, окремих інноваційних програм та індивідуальне планування діяльності виконавців.

9
Savchuk, A.V. (2013), Teoreticheskie osnovy analiza innovatsionnykh protsessov v promyshlennosti, NAN Ukrainy. In-t ekonomiki prom-sti, Donetsk, 448 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=27028
  Prefix
  -тематичне планування інновацій полягає у формуванні перспективних напрямків і тематики наукових досліджень і розробок, в підготовці програм і заходів з оновлення продукції, вдосконалення технології й організації виробництва. На виробничій стадії інноваційної діяльності цей вид планування передбачає розробку та оптимізацію виробничих програм підприємства та його підрозділів
  Exact
  [9, с. 218]
  Suffix
  . Техніко-економічне планування включає розрахунки матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для виконання номенклатурно-тематичних завдань, а також оцінку економічних результатів і ефективності інноваційної діяльності підприємства.

10
Tymoshenko, L.M. and Djejeva, N.M. (2009), Investycii' ta investuvannja v socializacii' ekonomiky Ukrai'ny: teorija, metodologija, perspektyvy, Porogy, Dnipropetrovs'k, 509 p. ЛЕВИЦЬКА Інна Ванадіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=29461
  Prefix
  Наприклад, формування мети є передумовою для аналізу проблеми і пошуку альтернатив її вирішення (прямий зв’язок). З іншого боку, якщо пошук альтернатив не привів до задоволення поставленої мети, то її варто уточнити і скорегувати відповідно до можливостей підприємства (зворотний зв’язок)
  Exact
  [10, с. 321]
  Suffix
  . Необхідна умова проведення ефективної інноваційної діяльності – контроль з боку суб’єктів даної діяльності – керівництва підприємства, тобто внутрішній контроль інновацій. При цьому Постановка завдання планування Формування цілей Аналіз проблеми Розробка плану пошук альтернатив прогнозування оцінка прийняття планового рішення Реалізація плану Доведення рішення до виконання Реаліз

 2. In-text reference with the coordinate start=32128
  Prefix
  Статистичні Параметричн і Автоматизовані Системні Зовнішні Внутрішні управління та предмет контролю Фінансовий Оперативний контроль спрямований на аналіз функціонування інноваційних процесів для забезпечення відповідності фактичних результатів плановим завданням конкретного періоду часу. Під час проведення оперативного контролю використовуються методи кількісного обліку
  Exact
  [10, с. 347]
  Suffix
  . Фінансовий контроль інновацій орієнтований на кінцеві результати діяльності інноваційного підприємства. За рівнями системи управління підприємства фінансовий контроль здійснюється відповідно до організаційної структури.