The 22 references in paper K. Yatsunenko N., O. Pugachev V., К. Яцуненко Н., О. Пугачёв В. (2016) “Исследование теплопроводности волокнистых композитов методом Монте-Карло // Research of Fiber Composite Heat Conductivity by Monte-Carlo Method” / spz:neicon:technomag:y:2015:i:2:p:226-239

1
Kuznetsov V.F.Reshenie zadach teploprovodnosti metodom Monte-Karlo[Solution of heat conduction problems by the Monte-Carlo method]. Moscow, Kurchatov Institute of Atom Energy, 1973. 21 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
2
Pugachev O.V., Han Z.T. Heat Conductivity of Composite Materials with Included Balls of Zero Heat Conductivity.Nauka i obrazovanie MGTU im. N.E. Baumana=Science and Education of the Bauman MSTU, 2015, no. 5, pp. 205{217. DOI:10.7463/0515.0776224
(check this in PDF content)
3
3.Venttsel' A.D.Kurs teorii sluchainykh protsessov[Course of the theory of random processes]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 320 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
4
Lubin G., ed.Handbook of Composites. New York, Van Nostrand Reinholt Company, 1982. (Russ. ed.: Lubin G., ed.Spravochnik po kompozitsionnym materialam. V 2 t. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1988, vol. 1, 448 p.; vol. 2, 584 p.).
(check this in PDF content)
5
Vasil'ev V.V., Protasov V.D., Bolotin V.V., et al.Kompozitsionnye materialy: Spravochnik [Composite materials: reference book]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1990. 512 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
6
Dul'nev G.N., Zarichniak Iu.P.Teploprovodnost' smesei i kompozitsionnykh materialov[Heat conductivity of mixtures and composite materials]. Leningrad, Energiia Publ., 1974. 264 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
7
Misnar A.Teploprovodnost' tverdykh tel, zhidkostei, gazov i ikh kompozitsii[Heat conductivity of solids, liquids, gases, and their compositions]. Transl. from French. Moscow, Mir Publ., 1968. 464 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
8
Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N., Savelieva I.Yu. Evaluation of effective thermal conductivity of unidirectional fiber composites by the method of self-consistency.Nauka i obrazovanie MGTU im. N.E. Baumana=Science and Education of the Bauman MSTU, 2013, no. 11, pp. 519{532. DOI:10.7463/1113.0622927(in Russian).
(check this in PDF content)
9
Shermergor T.D.Teoriia uprugosti mikroneodnorodnykh sred[Theory of elasticity of microheterogeneous media]. Moscow, Nauka Publ., 1977. 400 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
10
Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N., Savelieva I.Yu. Mathematical simulation of heat transfer in unidirectional fiber composite.Nauka i obrazovanie MGTU im. N.E. Baumana=Science and Education of the Bauman MSTU, 2014, no. 1, pp. 270{281. DOI:10.7463/0114.0657262(in Russian).
(check this in PDF content)
11
Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N., Savelieva I.Yu. Thermal Conductivity of Composite Reinforced with Fibers.Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Mashinostroenie=Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building, 2013, no. 5, pp. 75{81. DOI: 10.18698/0536-1044-2013-5-75-81(in Russian).
(check this in PDF content)
12
Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N., Savelieva I.Yu. The influence of relative position of fibers on the thermal conductivity of unidirectional fiber composites.Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Mashinostroenie=Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building, 2014, no. 2, pp. 16{24. DOI:10.18698/0536-1044-2014-2-16-24(in Russian).
(check this in PDF content)
13
Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N., Savelieva I.Yu. Influence of an Arrangement of Combined Fibers on Thermal Conductivity of Unidirectional Fibrous Composite.Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Estestvennye nauki=Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Ser. Natural science, 2014, no. 4, pp. 76{89. (in Russian).
(check this in PDF content)
14
Ackermann F. Increase of computer productivity and the development of photogrammetry. Geomatika=Geomatics, 2011, no. 1, pp. 24{31. (in Russian).
(check this in PDF content)
15
Buslenko N.P., Shreider Yu.A.Metod staticheskikh ispytanii (Monte-Karlo) i ego realizatsiya na tsifrovykh vychislitel'nykh mashinakh[Method of statistical experiments (Monte-Carlo method) and its realizations on computers]. Moscow, Mashgiz Publ., 1961. 229 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
16
Sobol' I.M.Chislennye metody Monte-Karlo[Monte-Carlo computational methods]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 473 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
17
Ermakov S.M.Metod Monte-Karlo i smezhnye voprosy[Monte-Carlo method and adjacent problems]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 473 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
18
Ermakov S.M.Metod Monte-Karlo v vychislitel'noi matematike[Monte-Carlo method in computational mathematics]. St. Petersburg, Nevskii Dialekt Publ., 2009. 192 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
19
Voitishek A.V.Osnovy metoda Monte-Karlo[Foundations of the Monte-Carlo method]. Novosibirsk, NSU Publ., 2010. 108 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
20
Sobol' I.M.Metod Monte-Karlo[Monte-Carlo method]. Moscow, Nauka Publ., 1968. 68 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
21
Arzamasov A.B.Voloknistye kompozitsionnye materialy s metallicheskoi matritsei[Fiber composite materials with metal matrix]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 1999. 23 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
22
Bol'shakov V.I.,Andrianov I.V., Danishevskii V.V.Asimtoticheskie metody rascheta kompozitsionnykh materialov s uchetom vnutrennei struktury[Asymptotic methods of calculation of composite materials with internal structure]. Dnepropetrovsk, Porogi Publ., 2008. 196 p. (in Russian).
(check this in PDF content)