The 13 references in paper Самокіна, Фещенко (2017) “Специфіка та гармонізація розвитку підприємництва в Україні // Peculiarity and harmonization of enterprises’ development in Ukraine” / spz:ztu:ven:96614

1
Gajduk, V.A. and Soroka, V.Je. (2012), «Rozvytok malogo pidpryjemnyctva ta jogo vplyv na ekonomiku regionu», Ekonomika i region, No. 1, pp. 34–38.
(check this in PDF content)
2
Gogol', T.A. (2011), «Osoblyvosti dijal'nosti pidpryjemstv malogo biznesu ta i'h vplyv na rozvytok ekonomiky krai'ny», Visnyk Chernigivs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Zbirnyk, ChDTU, Chernigiv, No. 3 (52), pp. 145–154.
(check this in PDF content)
3
Derzhkomstat, Nacional'ni pokaznyky, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
(check this in PDF content)
4
Lagno, V.T. (2014), «Shljahy rozvytku malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni v konteksti transkordonnoi' ta prykordonnoi' torgivli», Menedzher, No. 1, pp. 105–108.
(check this in PDF content)
5
Lozovs'kyj, O.M. and Sharchuk, S.I. (2015), «Osoblyvosti derzhavnogo reguljuvannja malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni», Ekonomichnyj forum, No. 1, pp. 135–139.
(check this in PDF content)
6
Mel'nyk, A. (2016), «Pidpryjemnyctvo na nacional'nomu ta regional'nyh rynkah poslug Ukrai'ny: suchasni tendencii' ta faktory rozvytku», Visnyk Ternopil's'kogo nacional'nogo ekonomichnogo universytetu, Vol. 1, pp. 7– 21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_1_3
(check this in PDF content)
7
Nechyvilova, N.I., «Konceptual'ne osmyslennja bazovyh kategorij pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti «malyj biznes», «male pidpryjemnyctvo», «male pidpryjemstvo», Zbirnyk naukovyh prac' «Vestnyk NTU «HPY», Tehnichnyj progres ta efektyvnist' vyrobnyctva, No. 26, Vestnyk NTU «HPY».
(check this in PDF content)
8
Pizhuk, O.I. (2011), «Rozvytok malogo pidpryjemnyctva jak odyn iz shljahiv garmonizacii' g'endernyh procesiv v Ukrai'ni», Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny, No. 1, pp. 466–476.
(check this in PDF content)
9
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2013), Pro shvalennja Koncepcii' Zagal'noderzhavnoi' programy rozvytku malogo i seredn'ogo pidpryjemnyctva na 2014–2024 roky, Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny, vid 28 serpnja, N 641-r, Oficijnyj visnyk Ukrai'ny, No. 69, pp. 25–43.
(check this in PDF content)
10
Trunina, I.M. (2012), «Aktual'ni problemy rozvytku malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni», Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva, No. 2, pp. 60–65.
(check this in PDF content)
11
Umjerov, R.E. (2012), «Osoblyvosti rozvytku malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni», Aktual'ni problemy ekonomiky, Naukovyj ekonomichnyj zhurnal, Vol. 2, No. 10, pp. 64¬67.
(check this in PDF content)
12
Feshhenko, O.M. and Prysjazhnjuk, O.M. (2014), «Upravlinnja potencialom pidpryjemstv APK», Nauchnыj dysput: voprosы эkonomyky y fynansov: tezysы dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferencyy, Kyev–Budapesht–Vena, 20 nojabrja, Kyev–Budapesht–Vena.
(check this in PDF content)
13
Doing Business (2016), available at: http://russian. doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Ukraine ФЕЩЕНКО Ольга Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)