The 8 references without contexts in paper Бардаш, Мисюк (2017) “АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МЕДІА РИНКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ // Audit stakeholder media market: the need for and characteristics of the organization” / spz:ztu:ven:89112

6
Dubovyk, T.V. (2014), Internet-marketyngovi komunikacii [Online Marketing Communications], Kyi'vs'kyj nac. torgovel'no-ekonomichnyj un-t, Kyiv, 332 p.
(check this in PDF content)
7
Hab’juk, O. (2012), Konceptual'ni osnovy media-ekonomiky [Conceptual basis of media economics], LNU imeni Ivana Franka, Lviv, 180 p.
(check this in PDF content)
8
Vitrenko, A. (2009), "Procesy globalizacii' svitovogo rynku reklamnyh poslug ta i'h vplyv na rozvytok nacional'nogo rynku reklamy Ukrai'ny" [Globalization of the world market of advertising services and their impact on the national advertising market Ukraine], available at: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/ index.php?ur/Source
(check this in PDF content)
9
Dmitrenko, I.N. (2009), "Informatsionno-reglamentnoe obespechenie vnutrifirmennogo kontrolya kachestva auditors'kikh uslug” [Information and routine maintenance of internal quality control audit services], Auditor Ukrainy, No. 7–8, pp. 62–63.
(check this in PDF content)
10
Maksymenko, I.Ja. (2013), "Vnutrishnyj audyt: pidvyshhennja efektyvnosti roboty ta zabezpechennja prybutkovosti pidpryjemstva” [Internal audit: improve efficiency and ensure profitability], Stalyj rozvytok ekonomiky, No. 1, pp. 294–296.
(check this in PDF content)
11
Novikova, A.A. (2006), Metodika audita deyatel'nosti reklamnyh agentstv [Methods of audit activities of advertising agencies]: dissertation, RGB, Moscow, 184 p.
(check this in PDF content)
12
Hrjapina, I.S. (2010), Upravlinnja vytratamy pidpryjemstva na marketyngovi komunikacii [Cost management on marketing communications]: Author's abstract, KNEU, Kharkiv, 20 p.
(check this in PDF content)
13
Shcherbakova, E.P. (2012), "Problemy reglamentacyy i standartyzacyy funkcyonyrovanyja vnutrennego audyta v holdyngah” [Problems of regulation and standardization of the internal audit functioning in holdings], available at: http: auditfin.com/fin/2013/2/2013_II_07_03.pdf
(check this in PDF content)