The 10 references with contexts in paper Гороховець (2017) “Підходи щодо удосконалення обліку нематеріальних активів потребам вартісно-орієнтованого управління // Approaches to improving accounting for intangible assets to needs of value-based management” / spz:ztu:ven:106314

1
Vakun, O.V. (2013), «Udoskonalennja zvitnosti v chastyni nematerial'nyh aktyviv budivel'nyh pidpryjemstv», Ekonomichnyj analiz, zb. nauk. prac', Vol. 14, No. 2, pp. 188–197.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11373
  Prefix
  Звіти, що деталізують інформацію про НА, зазвичай, розробляють для конкретних підприємств із урахуванням їх галузевої специфіки. О.В. Вакун на основі врахування особливостей діяльності будівельних компаній удосконалила ф. No 5 «Приміток до річної фінансової звітності» в частині НА
  Exact
  [1, с. 192]
  Suffix
  , додавши до її складу нові види НА і новий набір показників, що їх характеризують (справедлива вартість, зменшення від корисності активів). Основним недоліком даних звітів, незважаючи на їх важливість для покращення розуміння процесів управління НА підприємства, є повна залежність від інформації, що формується в обліковій системі підприємства.

2
Kretov, K. «Neosjazaemye aktivy: nematerial'nye resursy», available at: http://kretov.biz/22-Issledovanija-voblasti-nematerial'nyh-aktivov
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5156
  Prefix
  Внаслідок чого, як зазначає В.Кретов, оскільки відображення в звітності невизнаних активів не є обов’язковим, бухгалтер може прийняти рішення про відсутність необхідності витрачати час на їх відображення в звітності, особливо якщо його мотивація не дуже висока, і він не прагне виконувати необов’язкову роботу
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Практика невизнання внутрішньостворених НА присутня в багатьох компаніях Європи. Розуміючи існування подібної проблеми, представники Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності, при розробці МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», запропонували один із можливих шляхів її вирішення – визнавати при об’єднанні підприємств окремо від гудвілу, ідентифіковані придбані НА в об’єкті придба

3
Ministerstvo finansiv, Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 38 «Nematerial'ni aktyvy» [IAS 38 «Intangible Assets»], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_050
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7433
  Prefix
  Згідно з п. 33 МСФЗ 38 «Нематеріальні активи», під справедливою вартістю НА варто розглядати вартість, що буде відображати очікування ринку відносно ймовірності одержання підприємством майбутніх економічних вигід, закладених в активі
  Exact
  [3]
  Suffix
  . А згідно з п. 9 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» остання визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки [4].

4
Ministerstvo finansiv, Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 13 «Ocinka spravedlyvoi' vartosti» [IFRS 13 «Fair value»], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_068?test=4/UMfPEGznhh4cx.ZiFzWr09HI4QEs80msh8Ie6
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7655
  Prefix
  А згідно з п. 9 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» остання визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Виходячи із вищенаведених трактувань, до складу завдань суб’єкта ведення бухгалтерського обліку в процесі здійснення оцінки НА мають бути включені наступні: 1) Врахування характеристик НА, які враховуються учасниками ринку при визначенні його ціни (стан та місце розташування; наявні обмеження на продаж або використання активу); 2) Пошук та аналіз очікувань ринку відносно вигід, що мо

5
Ministerstvo finansiv (2012), Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 3 (MSFZ 3) «Ob’jednannja biznesu», [IFRS «Business association»], standart, mizhnarodnyj dokument, rishennia vid 1 sichnja, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_006
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5561
  Prefix
  Розуміючи існування подібної проблеми, представники Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності, при розробці МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», запропонували один із можливих шляхів її вирішення – визнавати при об’єднанні підприємств окремо від гудвілу, ідентифіковані придбані НА в об’єкті придбання (п. 10)
  Exact
  [5]
  Suffix
  , також надалі була реалізована в п. 8 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». А вже в п. 15 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» зазначається, що НА, отримані внаслідок об’єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю [6].

6
Ministerstvo finansiv (2013), Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 8 «Nematerial'ni aktyvy» [NP(S)BO «Intangible assets»], iz zminamy, zgidno z Nakazamy Ministerstva finansiv N 627 (z1242-13), Redakcija on 27 chervnja, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=4707
  Prefix
  Внутрішньостворені НА, переважно, взагалі не визнаються і не відображаються в бухгалтерському обліку, визнаючись у складі витрат періоду або витрат майбутніх періодів. Основною причиною існування такої ситуації є необов’язковість визнання НА, отриманих в результаті розробки, згідно з п. 7 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
  Exact
  [6]
  Suffix
  , оскільки рішення про відповідність критеріям його визнання приймає суб’єкт ведення бухгалтерського обліку. Внаслідок чого, як зазначає В.Кретов, оскільки відображення в звітності невизнаних активів не є обов’язковим, бухгалтер може прийняти рішення про відсутність необхідності витрачати час на їх відображення в звітності, особливо якщо його мотивація не дуже висока, і

 2. In-text reference with the coordinate start=5805
  Prefix
  із можливих шляхів її вирішення – визнавати при об’єднанні підприємств окремо від гудвілу, ідентифіковані придбані НА в об’єкті придбання (п. 10) [5], також надалі була реалізована в п. 8 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». А вже в п. 15 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» зазначається, що НА, отримані внаслідок об’єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Отже, при об’єднанні підприємств існує можливість відобразити за рахунок зменшення вартості гудвілу підприємства всі ті його НА, які не визнавались як активи в системі бухгалтерського обліку, однак відповідають необхідним вимогам і критеріям до їх визнання.

 3. In-text reference with the coordinate start=6611
  Prefix
  Іншим аспектом функціонування облікової системи підприємства є процес облікової оцінки НА. Згідно з п. 10 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» придбані (створені) НА зараховуються на баланс підприємства / установи за первісною вартістю
  Exact
  [6]
  Suffix
  , однак у відповідності до п. 19 даного документу підприємство / установа може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих НА, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об’єкта НА слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей НА (крім тих, щодо яких не існує активного ринку) [6].

 4. In-text reference with the coordinate start=6953
  Prefix
  підприємства / установи за первісною вартістю [6], однак у відповідності до п. 19 даного документу підприємство / установа може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих НА, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об’єкта НА слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей НА (крім тих, щодо яких не існує активного ринку)
  Exact
  [6]
  Suffix
  . При цьому можливість проведення переоцінки НА перебуває в компетенції суб’єкта ведення бухгалтерського обліку, від рішення якого залежить якість облікової інформації, що надається про даний об’єкт зацікавленим користувачам.

 5. In-text reference with the coordinate start=11879
  Prefix
  Основним недоліком даних звітів, незважаючи на їх важливість для покращення розуміння процесів управління НА підприємства, є повна залежність від інформації, що формується в обліковій системі підприємства. Тому, враховуючи існуючі обмеження стосовно визнання в бухгалтерському обліку НА (п. 9 та п. 17 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
  Exact
  [6]
  Suffix
  ), не вся необхідна інформація для потреб VBM нематеріальним факторам створення вартості знаходить відображення в них. Представники «CIMA» зазначають, що досі неможливо встановити грошову оцінку для більшості внутрішньогенерованих НА, однак вони повинні бути розглянуті, для того щоб процес створення вартості був правильно зрозумілий [10, c. 5].

7
Guidelines for managing and reporting on intangibles: Intellectual capital report (2002), Meritum project, 31 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15761
  Prefix
  включені вчені з Данії, Франції, Фінляндії, Норвегії, Іспанії та Швеції), який фінансувався Європейським Союзом та Організацією з економічної співпраці та розвитку протягом 1998–2001 року. Викладені в даних рекомендаціях положення були отримані в результаті дослідження кращих 80-ти практик складання Звіту про інтелектуальний капітал європейськими компаніями. У даних рекомендаціях
  Exact
  [7, с. 11–19]
  Suffix
  інтелектуальний капітал поділяється на три основні групи: (людський, структурний і капітал відносин) та розкриваються три основні фази управління ним: 1) Ідентифікація НА; 2) Вимірювання НА; 3) Дія (консолідація НА та їх інтеграція з управлінськими моделями).

8
HTC Investors. Fundamentals – Annual balance sheet, available at: http://investors.htc.com/phoenix.zhtml?c=148697&p=irol-fundbalancea
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=19073
  Prefix
  Даний приклад є реакцією інвесторів на зменшення її частки в світовому ринку виробництва смартфонів та характеризує їх очікування стосовно потенціалу одержання нею прибутку в майбутньому. Однією із причин формування нульової довіри інвесторів до акцій «НТС» було постійне зниження вартості її НА
  Exact
  [8]
  Suffix
  з 10,15 млрд тайванських доларів на 31.12.2012 р. до 5,56 млрд тайванських доларів на 31.12.2015 р. Таким чином, наявність додаткової інформації про НА підприємства може впливати на уявлення аналітиків та інвесторів про прибутки майбутніх періодів, що призводить до зміни поточного курсу акцій компаній.

9
Krumwiede, T. (2008), «Why historical cost accounting makes sense», Strategic Finance, August, pp. 33–39.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9103
  Prefix
  з цього приводу Т.Крумвейде, оцінка за справедливою вартістю використовується переважно для більш ліквідних активів, наприклад, всіх цінних паперів, щодо яких існує розвинений ринок. А для різних видів довгострокових активів, зокрема, і нематеріальних, справедлива вартість не застосовується, оскільки невідомо, чи буде така інформація представляти інтерес для інвесторів
  Exact
  [9, с. 39]
  Suffix
  . Проте, на сьогодні саме інформація щодо вартісної оцінки за справедливою вартістю необхідна суб’єктам VBM, оскільки лише за таких умов балансова вартість активів буде корелювати із вартістю нематеріальних факторів створення вартості. 4 Таким чином, для підвищення рівня якості облікової інформації у відповідності до потреб суб’єктів VBM необхідним є обов’язкове проведення переоцінки на

10
Starovic, D. and Marr, B. (2004), Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, The Chartered Institute of Management Accountants, London, 28 p. ГОРОХОВЕЦЬ Юлія Анатоліївна – головний бухгалтер ТОВ «ТФС ГмбХ». Наукові інтереси: – і
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12227
  Prefix
  Представники «CIMA» зазначають, що досі неможливо встановити грошову оцінку для більшості внутрішньогенерованих НА, однак вони повинні бути розглянуті, для того щоб процес створення вартості був правильно зрозумілий
  Exact
  [10, c. 5]
  Suffix
  . Тому на сьогодні значною кількістю зарубіжних дослідників в сфері бухгалтерського обліку (І.Абейсекера, Н.Бонтіс, Е.Брукінг, Дж.Гатрі, С.Замбон, Б.Лев, Б.Марр, Й.Моурітсен, Р.Петті, Й.Роос, Р.