The 10 reference contexts in paper Бадида (2017) “Податковий менеджмент у закріпленні фінансової самостійності місцевого самоврядування // Tax management in strengthening financial independence of local government” / spz:ztu:ven:96673

 1. Start
  2480
  Prefix
  без створення цілісної концепції регіональної економічної політики, яка б враховувала сучасні зміни у податковому механізмі, адекватні новим умовам політики державних видатків і міжбюджетних відносин. Без цього неможливо здійснити прогресивні зрушення в економічній і соціальній сферах, забезпечити зростання якості життя як на місцевому рівні, так і у державі в цілому
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Для того, щоб громада була здатною забезпечити виконання своїх завдань, вона повинна володіти відповідним обсягом фінансових ресурсів, які необхідні для покриття власних витрат. Принцип фінансової самостійності є ключовим при формуванні бюджетів органів місцевого самоврядування.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3175
  Prefix
  Ймовірно, що формування фінансово самодостатніх адміністративно-територіальних одиниць потребує змін не тільки у податковому та бюджетному законодавстві, але й у територіальних розмірах громад, районів та регіонів
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічними проблемами формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів у вітчизняній фінансовій науці присвячені праці вчених – економістів С.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4113
  Prefix
  В умовах нестачі фінансового ресурсу проблема оптимального перерозподілу повноважень та бюджетних коштів між центральними та місцевими органами влади та місцевого самоврядування потребує проведення детального аналізу у контексті підвищення ефективності бюджетної системи
  Exact
  [6, c. 221]
  Suffix
  . Метою статті є дослідження податкового менеджменту у системі формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів . Викладення основного матеріалу. З метою підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів продовжено процес проведення бюджетної децентралізації.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4654
  Prefix
  Саме для цього внесено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, а в подальшому планується внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування) та ще до цілого ряду законів
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Метою бюджетної децентралізації не може бути лише збільшення частки доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті або краще утримання наявної мережі бюджетних установ. Лише підвищення якості конкретного переліку послуг для конкретного громадянина може забезпечити правильний напрям перетворень.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  6242
  Prefix
  системи оподаткування, при якій змінюються питомі надходження на користь місцевих бюджетів; - зміну трансфертної політики, яка не зможе будуватись на радянському принципі «від кожного по можливостям – кожному по необхідності»; - надання органами місцевого самоврядування більших повноважень в напрямку розробки та реалізації різноманітних програм соціально – економічного розвитку
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Проведення бюджетної децентралізації в Україні у формі збільшення повноважень та фінансової бази органів місцевого самоврядування триває вже довгий час та кожного року декларується в основних напрямках бюджетної політики, а фактично відбувається процес підвищення рівня бюджетної централізації.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  8985
  Prefix
  Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону
  Exact
  [3]
  Suffix
  . 139 Серія: Економічні науки Починаючи з 2013 року фіскальною службою здійснюється адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Для фізичних осіб – власників об’єктів житлової нерухомості база оподаткування обчислюється органом державної податкової служби, на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надают
  (check this in PDF content)

 7. Start
  11191
  Prefix
  Завдяки запровадженню нової моделі фінансового забезпечення місцеві бюджети отримають додатковий ресурс до загального фонду в сумі понад 22 млрд грн. А загалом, враховуючи сальдо міжбюджетних трансфертів, – понад 40 млрд. грн. у поточному році
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Крім позитивних зрушень за наслідками проведення бюджетної децентралізації на сьогодні існує ряд проблемних питань, які виникли в ході практичного застосування нових норм бюджетного законодавства, що потребують вирішення на законодавчому рівні.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  11966
  Prefix
  повноважень щодо розробки бюджетів областей, передача окремих установ соціально-культурної сфери на фінансування з місцевих бюджетів, а також впровадження нової системи вирівнювання) у вітчизняних умовах може призвести до розбалансування всієї системи бюджетні утворення в Україні, оскільки залишається високо імовірним закладання в місцеві бюджети заздалегідь нереальних витрат
  Exact
  [7]
  Suffix
  . У результаті зміни системи вирівнювання змінено механізм фінансування делегованих повноважень установ охорони здоров’я та освіти. В умовах попередньої системи вирівнювання, видатки на фінансування комунальних установ охорони здоров’я та освіти були віднесені до видатків, які враховуються при визначені обсягу міжбюджетного трансферту місцевим бюджетам з державно
  (check this in PDF content)

 9. Start
  14177
  Prefix
  Так, операції щодо виконання платіжних доручень будуть виконуватись протягом п’яти операційних днів тільки за умови виконання доходів зведеного бюджету України, тобто при всій самостійності для місцевих бюджетів продовжує мати місце ризик неможливості використання власних надходжень
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Частиною 5 статті 43 та частиною 2 статті 73 Бюджетного кодексу України пропонується у випадку розміщення коштів бюджету розвитку місцевого бюджету та власних надходжень бюджетних установ на депозитах або на рахунках в інших банках, не надавати бюджетам короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  15475
  Prefix
  Парадоксальність ситуації полягає в тому, що кошти, які пропонується дозволити розміщувати не в казначействі – кошти бюджету розвитку і більшість власних надходжень установ (благодійні внески та кошти за дорученням) – не можуть бути направлені на захищені статті (у першу чергу на заробітну плату та енергоносії)
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Беручи до уваги рішучі та дієві інструменти децентралізації в Україні, податковий менеджмент варто зосередити у таких напрямках: – окреслення цілей податкового планування, керуючись стратегічними пріоритетами; – інваріантність розвитку місцевого господарського комплексу та оцінка податкоспроможність платників; – перспективне прогнозування податкових надходжень.
  (check this in PDF content)